මම ඔබට ආදරෙයි කියා ඇගේ පෙම්වතාට බිරිඳ පවසන්නේ seize-capture ඇගේ ආදරය කොන්ඩම් නැත